Privacybeleid Sparreo

Sparreo BV, gevestigd aan Ringbaan Oost 116B, 5013 CD te Tilburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:

https: sparreo.nl

Ringbaan Oost 116B

5013 CD Tilburg

+31 13 231 0006


Functionaris Gegevensbescherming:

D.Stad is de Functionaris Gegevensbescherming van Sparreo BV. 


Persoonsgegevens die wij verwerken

Sparreo BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Geboorteplaats

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

-Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website of platform aan te maken, in correspondentie en telefonisch

- Locatiegegevens

- Gegevens over uw activiteiten op onze website

- Bankrekeningnummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@sparreo.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Google Analytics

De website van de Sparreo maakt gebruik van Google Analytics 4. Met deze tool analyseren wij het gebruik van de website. Dit gebeurd door het plaatsen van first-party cookies op het apparaat waarmee je de website bezoekt. Deze cookies mogen en worden zonder toestemming geplaatst omdat deze vallen onder de analytische cookies. De gegevens worden vervolgens anoniem door Google Analytics 4 verzameld. Er is een verwerkersovereenkomst met Google gesloten, waardoor gegevens maximaal 14 maanden bewaard blijven. Dit om jouw privacy als gebruiker te waarborgen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Sparreo BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of e-book

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- Sparreo BV analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. 

- Sparreo BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens  die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 


Geautomatiseerde besluitvorming

Sparreo BV neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Sparreo BV) tussen zit. 


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Sparreo BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens:

Alle persoonlijke gegevens worden tot 1 jaar na beëindiging van de overeenkomst bewaard. Deze gegevens worden enkel gebruikt voor interne administratieve verwerking achteraf. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Sparreo BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Sparreo BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Sparreo BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sparreo BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@sparreo.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Sparreo BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Sparreo BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@sparreo.nl


Voorwaarden Community

1. Hieronder vind u de voorwaarden die gesteld zijn tussen u als gebruiker van de Sparreo community en Sparreo BV

2. Als u een bijdrage wilt plaatsen op in de community, moet u zich registreren als deelnemer. Door registratie accepteert u al de gestelde voorwaarden.

3. Door uw gebruik van de community als geregistreerde deelnemer, geeft u aan kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden. Sparreo BV heeft het recht deze voorwaarden zonder aankondiging te wijzigen.

4. U mag de community alleen gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Ook staat de community open voor reacties van ondernemingen naar aanleiding van een rechtstreeks tot die onderneming gerichte en op het forum geplaatste mededeling.

5. Bijdragen van deelnemers worden niet voorafgaand aan plaatsing door Sparreo BV gelezen of goedgekeurd. Een bijdrage geeft uitsluitend de mening weer van de gebruiker die hem plaatste en deze mening is niet noodzakelijkerwijs die van Sparreo BV.

6. Lezers van de community moeten bijzonder voorzichtig zijn met het volgen van advies dat gegeven wordt in bijdragen van de deelnemers. Dit is vooral van belang bij adviezen op financieel gebied, waarvoor altijd een deskundige en professionele adviseur dient te worden geraadpleegd.


Hergebruik van bijdragen

7. Door het gebruik van de community geeft u Sparreo BV de onherroepelijke volmacht om uw bijdrage, zodra deze is geplaatst, zonder beperkingen of kosten aan te wenden voor bewerking, exploitatie en publicatie in onze uitgaven (tijdschriften, boeken, websites, elektronische nieuwsbrieven, andere gedrukte en digitale media, televisieprogramma’s en andere media). U geeft Sparreo BV tevens toestemming om uw bijdrage aan anderen ter beschikking te stellen, in onbewerkte dan wel bewerkte vorm. Sparreo BV is niet verplicht bij publicatie van enige bijdrage de auteur of diens gebruikersnaam te noemen.

8. Het is andere partijen dan Sparreo BV niet toegestaan bijdragen in de community te kopiëren, te bewerken of te publiceren (ook niet door middel van frame- en/of hyperlinks) zonder toestemming van de gebruiker of van Sparreo BV als diens gevolmachtigde. Het is andere partijen dan Sparreo BV, waaronder exploitanten van andere websites, evenmin toegestaan om zonder toestemming van Sparreo BV samenvattingen of overzichten van de bijdragen aan de community te publiceren (ook niet door middel van frame- en/of hyperlinks).

Aansprakelijkheid en toepasselijk recht

9. Sparreo BV is niet aansprakelijk voor de gevolgen, juridisch of in andere zin, van uw activiteiten in de community, noch in Nederland, noch daarbuiten.

10. Sparreo BV sluit verder alle aansprakelijkheid uit voor rechtstreeks of indirect geleden schade door gebruikers of derden, in welke vorm dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik of de inhoud van de community dan wel de (tijdelijke) onmogelijkheid om de community te gebruiken en/of te raadplegen.

11. De community wordt beheerd door Sparreo BV. Alle eventuele juridische geschillen die ontstaan naar aanleiding van het forum vallen onder het Nederlandse recht en zullen zo nodig ter beoordeling worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Tilburg.

12. Alle activiteiten die strafbaar en/of onrechtmatig zijn onder het Nederlandse recht, worden beschouwd als een overtreding van deze voorwaarden. Dat kan echter ook gelden voor activiteiten die strafbaar en/of onrechtmatig zijn onder wettelijke bepalingen buiten Nederland, bijvoorbeeld in het land waar u of degene tot wie een mededeling is gericht, woont of verblijft.

13. Door gebruik van de community van Sparreo BV aanvaardt u de verplichting tot schadeloosstelling van Sparreo BV in geval Sparreo BV (al dan niet in rechte) aansprakelijk wordt gehouden voor door derden geleden schade, en/of in geval Sparreo BV dientengevolge kosten maakt dan wel anderszins rechtstreeks of indirect schade lijdt, in welke vorm dan ook, ten gevolge van enige overtreding door u van deze voorwaarden.


Persoonlijk wachtwoord

14. Om te voorkomen dat onbevoegden zich toegang verschaffen tot de community van Sparreo BV krijgt een gebruiker die zich registreert van Sparreo BV per e-mail een persoonlijk wachtwoord toegestuurd. Het plaatsen van een bijdrage in deze community is pas mogelijk nadat het wachtwoord via het login-scherm wordt ingetoetst.

15. Als gebruiker dient u uw persoonlijke wachtwoord zorgvuldig te bewaren en volstrekt geheim te houden. U garandeert Sparreo BV dat uw wachtwoord niet door onbevoegden wordt gebruikt en bent aansprakelijk voor de gevolgen van eventueel onbevoegd gebruik, misbruik of onjuist gebruik van het persoonlijke wachtwoord. Sparreo BV is niet aansprakelijk voor enigerlei schade voorvloeiende uit het toekennen en per e-mail verzenden van persoonlijke wachtwoorden, en uit welk gebruik daarvan ook.

16. Als u het vermoeden heeft dat uw persoonlijke wachtwoord bij een onbevoegde derde bekend is of kan zijn, dient u Sparreo BV daarvan onmiddellijk op de hoogte stellen via info@sparreo.nl. 

Sparreo BV zal de lijst met wachtwoorden dan aanpassen door verandering van het wachtwoord (op werkdagen normaal gesproken binnen 24 uur na de melding) en u zo spoedig mogelijk per e-mail een nieuw wachtwoord toezenden.


Gedragsregels

17. Bijdragen aan de community van Sparreo BV worden geplaatst zonder tussenkomst van Sparreo BV. Wel controleren wij regelmatig de bijdragen op naleving van deze voorwaarden door de gebruikers.

18. Sparreo BV behoudt zich het recht voor om bijdragen te redigeren of te verwijderen die (vermoedelijk) in strijd zijn met de letter of de geest van deze voorwaarden en om deelnemers uit te sluiten van verder gebruik van de community.

Dat kan het geval zijn bij:

 • discriminerende/beledigende gebruikersnaam, profielfoto handtekening en/of commentaren.
 • het gebruik van meerdere accounts door dezelfde gebruiker.
 • onwelvoeglijk taalgebruik volgens de algemeen geldende normen van fatsoen.
 • het gebruik van een andere taal dan het Nederlands en het Engels.
 • het plaatsen van links naar illegale (download)websites of commerciële links waarmee de gebruiker beoogt geld te verdienen.
 • het plaatsen van commentaren die niets te maken hebben met het onderwerp van het topic.
 • het noemen van persoonsnamen, persoonlijke telefoonnummers, persoonlijke woonadressen, persoonlijke e-mailadressen en andere privacygevoelige gegevens die kunnen worden herleid tot een individuele persoon.
 • onbehoorlijk of hinderlijk gedrag tegenover andere gebruikers.
 • gedrag dat de ongestoorde beleving van de community door anderen hindert.
 • het plaatsen van enquêtes, marketingonderzoeken, studieonderzoeken, petities en oproepen van welke aard dan ook.
 • het zich voordoen als een andere persoon.
 • het plaatsen van commerciële boodschappen.
 • onrechtmatige handelingen naar Nederlands recht of het aanzetten daartoe.

Als een gebruiker herhaaldelijk een negatieve invloed heeft op een discussie, of voortzetting van deelname om welke reden dan ook niet bevorderlijk wordt geacht, dan kan Sparreo BV besluiten de toegang tot de community te ontzeggen.

Let bij plaatsing op:

 • de indeling; plaats je bericht bij het juiste onderwerp.
 • formuleer een duidelijke titel bij je bericht.
 • plaats je bericht maar op één plek binnen de community.
 • de lengte en opmaak van je reacties en berichten. Het moet leesbaar blijven voor de andere deelnemers.
 • het doel van deze community; je bent met andere gebruikers in gesprek en om kennis uit te wisselen. 


Omgang met moderators

Het is niet toegestaan jezelf voor te doen als moderator of berichten te plaatsen die doen lijken dat je betrokken bent bij de organisatie.

Wees respectvol richting moderators en de communitymanager.

Volg altijd de aanwijzingen van moderators en de communitymanager op.


19. Het integraal overnemen van teksten die zijn gekopieerd uit andere bronnen (zoals websites, kranten, tijdschriften en boeken) in de community is een overtreding van het auteursrecht en is niet toegestaan. Wel toegestaan is het citeren of parafraseren hiervan, mits er duidelijk melding wordt gemaakt van een bronvermelding, je niet meer overneemt dan strikt noodzakelijk is én dit een duidelijk aanwijsbaar doel dient.

20. Het noemen van geregistreerde handelsmerken (zoals namen van bedrijven en producten) is inherent aan het karakter van de community, maar dient altijd op zorgvuldige wijze te gebeuren, zonder de belangen van de rechthebbende onevenredig te benadelen.


Persoonlijke gegevens

21. U heeft persoonlijke gegevens aan Sparreo BV verstrekt wanneer u zich kunt registreren als deelnemer on de communty, wanneer u bijdragen plaatst en wanneer u ons e-mailt. Wij verzamelen deze gegevens om u in staat te stellen het forum te gebruiken, om het forum beheren en te optimaliseren, om u uw wachtwoord toe te sturen en om eventueel met u in contact te komen over uw bijdrage.

22. Uw persoonlijke gegevens kunnen wij tevens gebruiken om u op de hoogte te brengen of te houden van andere activiteiten, producten en diensten van Sparreo BV.

23. Sparreo BV zal uw persoonlijke gegevens niet ter beschikking stellen van derden, behoudens indien en voor zover Sparreo BV daartoe ingevolge de wet dan wel een rechterlijk vonnis toe is of wordt verplicht.

Klachten

25. Als u in de community van Sparreo BV een bijdrage tegenkomt die naar uw mening uw rechten van intellectueel eigendom of anderszins aantast of die in strijd is met de voorwaarden zoals hierboven beschreven, maak ons daar dan onmiddellijk op attent. Wij onderzoeken alle klachten en kunnen de naar ons oordeel passende maatregelen nemen, zoals verwijdering van de bewuste bijdrage, verwijdering van alle bijdragen van de verantwoordelijke gebruiker of uitsluiting van de verantwoordelijke gebruiker van verdere deelname aan het forum.

26. U kunt uw klacht kenbaar maken via info@sparreo.nl op onze website. Uw klacht wordt in eerste instantie behandeld door de moderator van Sparreo BV.

27. Zowel bij uw klacht als bij uw eventuele beroep bij de Directie dient u, liefst onderbouwd, aan te geven welke bijdrage in de community uw klacht betreft (liefst met kopie en met vermelding van het webadres of URL uit de adresbalk van uw browserprogramma) en welk wettelijk recht dan wel welk van deze gebruiksvoorwaarden naar uw mening door de bijdrage op het forum geschonden wordt. Vergeet verder niet uw contactgegevens te vermelden.

Heb je vragen of opmerkingen over ons privacybeleid?